Saturday, March 28, 2015

Push

Na de laatste maanlanding is de ruimtevaart gestagneerd. We wisten niet wat we moesten doen. We durfden het diepe niet in te duiken. Er was een enorme frustratie bij de ruimtefans. Zij wilden de menselijke uitbreiding in de ruimte in stand houden. Maar NASA was inmiddels veranderd in een walvis, en slokte al het geld op wat ze binnenkreeg zonder ook maar ergens heen te gaan...

De ruimtefans waren woedend. Zij deden jaar in jaar uit verzoeken bij het Amerikaanse congres om nieuwe doelen te stellen voor bemande ruimtevaartactiviteiten. Hun roeping werd keer op keer genegeerd. En NASA werdt dikker en dikker en zakte ondertussen weg in een bureaucratisch moeras. Sommige mensen beweren dat het enigste wat ons op de maan dreef slechts een gevolg was van een technologische wedstrijd met de Russen. Voor de machtsliefhebbers onder ons kan dit best waar zijn geweest, voor de visonairen was het een ander verhaal. Alles waar zij ooit van droomden zou nu immers waarheid worden.

Dat beeld werdt al gauw mistig. Zij zagen de mensheid ten tijde van Apollo als onoverwinnerlijk. We konden overal naartoe gaan waar we wilden. Niets kon ons nog tegenhouden. Maar veertig jaar later zitten we nog steeds opgepropt in een ruimtestation in een baan om de aarde. Weet je wat we daar deden? Foto's maken van de Aarde met een HD camera.. Tof man! Maar de sterren en planeten liggen aan de andere kant. En zij ergeren zich kapot. Zij zien ons pielen in dat bakje om de Aarde, en zij denken; ja godverdomme. Wanneer komen jullie nou eens naar ons? De planeten en sterren moeten huilen..

Bijna twee generaties gingen voorbij met mensen die zich niet meer konden herinneren dat ruimtevaart eens een droom was. Zij zien Armstongs eerste voetstap slechts als een bladzijde in hun geschiedenisboek.

De mensen die zich willen losbreken van de Aarde zijn nog steeds onder ons. Er springen nu overal privé initiatieven op met mensen die de droom nog in zich hebben. Maar hoe fijn dit ook mag zijn, ik geloof niet dat er op deze manier grote stappen gemaakt gaan worden. Echte sprongen kunnen alleen maar voortkomen uit een brede en permanente steun van het volk zelf. En die ontbreekt helaas. Het handjevol mensen dat zich inzet voor ruimtevaart kunnen dit niet alleen op gang brengen. Wij hebben jullie hulp nodig. We moeten een sociale megamachine opzetten die de wereld gaat wakkerschudden.
Wij hebben het eerste duwtje gedaan, we wachten nu op de extra handen die het zooitje die definitieve push gaan geven. En je hoeft echt geen techneut te zijn om dit te willen. Ik ben vorige week op een Mars-meeting geweest en er was een bankier aanwezig in de zaal. Hij zei: ik heb mischien niks met Mars te maken, maar ik wil wel investeren in de toekomst.

En dat is de essentie van ruimtevaart. Voorbij de technische details ligt de oneindige reis. Het gaat helemaal niet om die eerste stap op Mars, want wij kijken veel verder dan dat. De toekomst ligt in de ruimte, en het is de enigste mogelijke toekomst voor de mensheid.

We gaan een crowfunding campagne opzetten. Een avaaz-actie met handtekeningen. De Europese ruimtevaartorganisatie en NASA irriteren met brieven. Het geld is er, de technologie is er, nu alleen nog de mensen.. Laat je stem weergalmen door het vacuüm. En als het zaakje eenmaal rolt, dan komt alles vanzelf.Saturn Rises


Spectators watch in wonder, as the Apollo-Saturn rocket rises with the force of a hundred thousand locomotives..

Saturday, March 14, 2015

The Truth about Unlimited Economic Growth


Everyone says it is the Americans to blame. America america america america! I will fucking crazy about that word: Aammeiaka The Arabs have gone crazy! They are in deep shit. Because they have a sore sweaty back. The belly of America hangs draped over the back of Arabia and whispers in the ears of Arabia what to do. Give me oil whispers dirty fat america. Giiiiiiveeee!! The Arabs are devastatingly annoyed. And they are damn right. But the blame can not be entirely appropriated to America. Because the Arabs possess the secret elixir which can shake the american off but actually pretend they don't have... 

Let me explain here: Look, you know what it is: America is the big boy, who stepped out triumphantly and victorious from two World Wars. They have become a little arrogant, and now show off their muscles. And rightly so. Because they saved the world from a catastrophic moral downfall. That belly of theirs is now hanging in everywhere. Alas! The Arabs should not take it so personally. 

America will just pound whoemever he likes. America is still number one. You know why? Because the country is so new. It is only 200 years old. The people who settled America found an empty land, and this led to the realization of infinite economic growth. America bathes in the richness of a new continent. He is the child of the new world order. The new world order with the future in space. Give it some time and let them define themselves. And do not whine about that oil story. Because oil they need. America is young and still needs to grow. So let them have the oil! 

Okay, I'm being a little dishonest here, I like America very much, and you're right, America is very fat ... America is like a pig, a whale on dry who commands others and meanwhile drains the whole planet. I'm talking about their capitalism, the belief in democracy for the world, their power and the desire for endless economic growth. America is the world-eater. They eat the whole world! The Arabs don't take this too kindly! It is the catastrophic moral destruction! 

But if America now considers to step into space and continue to unleash their greed on the comets and asteroids and come back with thousands of billions of dollars in resources than they can at least afford to continue this way of life. Eat everything! It can and it is possible, because the place where I'm talking about is like the Treasure at the end of the rainbow. This mysterious place has revolved around the sun for billions of years and now  waits for us ... It is located on the edge of our solar system. There's ten thousand billion times more material than all the planets combined! I think you should take a peek at this little title below so you can agree as well as Googling and reading it so you are aware of the wealth that awaits us in space.

Mining the Sky: Untold Riches From The Asteroids, Comets, and Planets (Google that!)

We just need an initial investment to move that shit to Earth. And I know who is going to deliver.

The Arabs! Because they sit with their ass on the Treasure which holds the key to the door to space. You know what I'm talking about? Oil money of course!. But those Arab bastards are so focused on themselves that they spend all their money on Lamborghini's and skyscrapers. You see people!? The money and the opportunity is there but the vision is missing.

Be wise where you spend your money! That oil money is so important! You can see it as an energy loan from Earth to man. Soon, when oil is gone, we will no longer be able to make this investment at all.

I've said it a thousand times on this blog, we should go into space! The earth is doomed. Time is running out. We have to be quick.

Accept the greed of man! Because let's face it: what's not honorable about having all the wealth you could ever have? There is so much for everybody! Materialism into infinity! In a few hundred years the Earth is a park and the industry is then moved to space. America relaxes with a pipe attached to space enjoying the infinite supply of raw materials while the belly grows and the entire sun is consumed under a thick layer of fat.

Happy Birthday America! The year is 2312 and everyone can have everything he wants. You were right! - endless economic growth is indeed possible. And forget the story about sustainability because that's no longer needed.


Have a nice day!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Iedereen zegt dat het de schuld is van Amerika. Amerika amerika amerika amerika! Ik wordt goddomme helemaal gek van dat woordje: Aammeiaka!

De arabieren zijn gek geworden! Ze zitten in diepe crisis. Want ze hebben een zere zweterige rug. De buik van Amerika hangt gedrapeerd over de rug van Arabië te broeien. En Amerika fluistert in de oren van Arabië wat hij moet doen. Geef me olie fluistert de vieze dikke amerikaan. Geeeeef!! De arabieren ergeren zich helemaal kapot. En ze hebben gelijk. Maar de schuld kan niet geheel worden toegeëigend aan Amerika. Want de arabieren bezitten het geheime elixir wat de amerikaan van zich af kan schudden maar doen eigenlijk alsof ze het niet hebben.

Ik zal dit even toelichten:

Kijk, weet je wat het is: Amerika is de grote jongen, die triomfantelijk als overwinnaar uit twee wereldoorlogen stapte. Ze zijn een beetje hoogmoedig geworden en pronken nu met hun spierballen. En terecht. Want ze hebben de wereld gered van een catastrofale morele ondergang. Die buik hangt nu overal in. Helaas! Die arabieren moeten het niet zo kwalijk nemen. Amerika vindt het gewoon lekker om met die buik tegen iedereen aan te beuken.

Amerika staat nog steeds op nummer één. Weet je waarom? Omdat het land pas net nieuw is. Het is maar 200 jaar oud. De mensen die zich in Amerika vestigden troffen een leeg land aan en dit leidde tot het besef van oneindige economische groei. Amerika baddert in de rijkdom van een nieuw continent. Hij is het kindje van de nieuwe wereldorde. De nieuwe wereldorde met de toekomst in de ruimte. Geef het nu wat tijd dan kan het spelen en zichzelf definiëren. En zit niet zo te zeiken over dat olie verhaal. Want die olie hebben ze nodig. Amerika is jong en moet nog groeien. Dus laat ze die olie maar hebben! Jullie rijden toch ook in een auto? Loop dus niet zo te kankeren, of stap op je fiets!

Oké, ik gun Amerika wel erg veel, en je hebt gelijk, want Amerika is wel heel erg dik... Amerika is als een varken, een walvis op het droge die anderen commandeert en ondertussen de hele planeet leegzuigt. Ik heb het over hun kapitalisme, het geloof in democratie voor de hele wereld, hun macht en het verlangen naar oneindige economische groei. Amerika is de wereld-eter. Zij eten de hele wereld op! En dat vinden de arabieren helemaal niet leuk! Het is de catastrofale morele ondergang!

Maar als Amerika nou eens de ruimte in zou stappen en hun hebberigheid zouden botvieren op de kometen en asteroïden en terugkomen met duizenden miljarden dollars aan grondstoffen dan kunnen ze het zich tenminste veroorloven om nog op deze manier door te gaan. Alles opeten! Het kán en het is mogelijk, want de plek waar ik het over heb is als de schatkist aan het einde van de regenboog.

Deze mysterieuze plek wentelt al miljarden jaren om de zon en wacht op ons... Het ligt aan de rand van ons zonnestelsel. Daar is tienduizend miljard keer meer materiaal dan alle planeten bij mekaar! Ik denk dat je deze titel hieronder maar eens even goed moet googelen en doorlezen zodat je doordrongen wordt van de rijkdom die ons opwacht in de ruimte.

Mining The Sky: Untold Riches From The Asteroids, Comets, And Planets  ( jaaahaa google die maar is)


We hebben alleen een initiële investering nodig om die zooi naar ons toe te halen. En ik weet wie die gaat leveren.

De arabieren! Want zij zitten met hun reet op de schatkist waar de sleutel in zit tot de poort naar de ruimte. Weten jullie waar ik het over heb? Het geld van olie natuulijk. Maar die arabische klootzakken zijn zo op zichzelf gericht dat ze al hun geld spenderen aan lamborghini's en wolkenkrabbers. Zie je nou mensen!? Het geld en de mogelijkheid is er maar de visie ontbreekt. 

Wees verstandig waar je je geld aan besteedt! Dat oliegeld is zo belangrijk! Je kunt het zien als een energielening van de Aarde aan de mens. Binnenkort is alles op en zijn we helemaal niet meer in staat om deze investering te maken.

Ik heb het al duizend keer gezegd op deze blog, ga nou de ruimte in! De aarde is verdoemd. De tijd dringt. We moeten snel zijn. 

Accepteer de hebberigheid van de mens! Want zeg nou zelf: wat is er niet heerlijker dan alles te kunnen hebben wat je wilt hebben! Materialisme tot in de oneindigheid! Over een paar honderd jaar is de Aarde een park en de industrie is dan verplaatst naar de ruimte. Amerika ligt dan voor pampes met een infuus gekoppeld aan de ruimte te genieten van de oneindige toevoer van grondstoffen terwijl de buik groeit en de hele zon wordt weggewalst onder een dikke laag vet.

Happy birthday Amerika! Het jaar is 2312 en iedereen kan alles hebben wat hij wilt hebben. Je had gelijk amerika - oneindige economische groei is inderdaad mogelijk. En vergeet dat verhaaltje maar over duurzaamheid want das niet meer nodig. 


Fijne dag nog! 


Tuesday, March 10, 2015

We are building a sun!

I'm so sick of being stuck here on this planet, with all those crazy people around me, and that dirty polluted air. My time on Earth here is ending. - I will settle a new world in space because the opportunities there are inexhaustible. Just like the Europeans in the 15th century became crazy from the bickering in town and sailed away on boats to Amerika - so too shall I leave. In my own rocket.

My shed is a mess. Since I could read I have begun to collect the resources to build a rocket to the stars. It's not easy, but I do this anyway because I have the feeling I do this to act as a role model for others. If no one does this no one will follow. I am the spark that will ignite a bomb. I am the catalyzer of cosmic history.

I don't have a suitable launch platform. I don't want to vaporize a whole neighbourhood at my departure. I have stached 100 milion liters of rocket fuel in a secured bunker underneath my house. It is waiting there. The stuff is fucking dangerous. - I know. Last week, a technician came in and "smell something" he said. Well, I knew where that came from, because a leak had apperead at the reinforeced door. Normally there is a rubber edge that holds the smell back. But they had dried out so now there was rocket fuel gas leaking away.. Mister wrench began lighting up a sigarette. I ran to him shouting "NO, NO, NO, NO, NO!!! "No smokers here!" - I screamed. I was terrified. He folded his sigarette. Pjeewh!

I think a piece of the Earth's crust would have been displaced if the whole place had ignited. Even God would have turned if hehad heard that bang. By the way, I could tell you something about him. He doesn't do anything all day! That asshole is just sitting there. Waiting.

When I have arrived on my own world and I'm bored I will write a book with title: "The man who murdered God". I hold no grudge against religion or anything, but I just hate the son of a bitch.

He is holding us back. It's his fault. The rocket will explode in his eyes. We'll be invisible and nobody can stop us. God will be moved to the basement and we're the king.

I read book from the fifties in which a boy on the moon is kidnapped by cosmic beings. He appears before a galactic court where he is held as a representative for the whole human race. The tribunal wants to remove the sun as a penalty for the atrocities of mankind.

The boy shouts: "Take away our star! We'll build a star!" And when we come back we will hunt you down! All of you!

It's hubris. And I like hubris.

The bible says:  "Now nothing will be restrained from them which they imagine to do so." Genesis 11:6

These are God's words, so it appears that it wasn't his fault after all, by which we can conclude that the fault lies with us. The problem is our lack of imagination. Turn off the TV please. Look up to the stars which you cannot see because of lightpollution, and dream of other worlds.

Have fun!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ben het strontzat om op deze planeet te zitten, met al die gekken om mij heen, en die vieze vervuilde lucht. Het einde van mijn verblijf op Aarde nadert - Ik vind een nieuwere wereld in de ruimte want de mogelijkheden daar zijn eindeloos. Net zoals de Europeanen in de 15de eeuw gek werden van het gekibbel in de stad en op hun boten wegdreven naar Amerika - zo zal ook ik weggaan. In mijn eigen raket.

Mijn schuur is een puinhoop. Sinds dat ik kon lezen ben ik de materialen gaan verzamelen om een raket te bouwen naar de sterren. Het is niet makkelijk, maar ik doe het toch, want ik heb het gevoel dat ik dit moet doen om als voorbeeld te dienen voor anderen. Want als er één schaap over de dam gaat zullen anderen volgen. Ik ben het vonkje dat een bom gaat doen ontsteken. Ik ben de katalysator van de kosmische geschiedenis.

Ik mis alleen een geschikt lanceerplatform. Ik wil de hele wijk niet doen verdampen bij mijn vertrek. Ik heb 100 miljoen liter brandstof in een beveiligde bunker onder mijn huis liggen. Het ligt daar te wachten. Het spul is levensgevaarlijk - ik weet het. Laatst was er een elektriciën op bezoek, hij rook wat zei hij. Nou ik wist wel hoe dat kwam, want er was een lek ontstaan bij de trapdeur. Er zitten normaal rubberen randen die de brandstofwalmen tegenhouden, maar die waren nu aan het uitdrogen. Meneer begon toen een peuk op te steken. Ik rende naar hem toe: "NEE, NEE, NEE, NEE, NEE!!! Ik wil geen rokers hier! schreeuwde ik. Ik was doodsbang, hij vouwde zijn sigaret weg. Pjeewh...

Ik denk dat er een stuk uit de aardkorst was gescheurt als er een vlammetje bij was gekomen. En ik denk dat zelfs God zich had omgedraaid als hij die klapt had gehoord. Daar kan ik trouwens ook wat over vertellen. Want die lul doet de hele dag niks. Hij zit daar maar!

Als ik op mijn eigen wereld ben aangekomen en ik verveel me dan ga ik een boek schrijven met als titel: "De man die god doodde". Ik heb niks tegen religie ofzo, maar ik haat die lul gewoon.

Hij houdt ons tegen. Het is zijn schuld. De raket gaat in zijn ogen ontploffen. Dan zijn we onzichtbaar en kan niemand ons meer tegenhouden. Dan zit God in het verdomhoekje en zijn wij de baas.

Ik las een boek uit de jaren vijftig waarin een jongetje wordt ontvoerd op de maan door kosmische wezens. Hij verschijnt voor een galactisch tribunaal waar hij als representatief staat voor de gehele mensheid. Het tribunaal wil de zon weghalen als straf voor de wreedheden van de mensheid.

Het jongetje schreeuwt; "Neem onze zon maar weg! Doe maar! Dan bouwen we een zon!" En als we terugkomen dan jagen we jullie allemaal op!"

Het is hubris. En ik houd van hubris.

In de bijbel staat: "Now nothing will be restrained from them which they imagine to do so." Genesis 11:6

En aangezien God dit zei, is het toch niet zijn schuld, en kunnen we dus concluderen dat de fout bij onszelf ligt. Het probleem ligt bij onze verbeelding. Zet de TV a.u.b uit. Kijk omhoog naar de sterren die je niet kunt zien door de lichtvervuiling, en droom over andere werelden.

Have fun!It's no use saving the Earth.


If we start admitting that it's no use saving the Earth, and divert the last remaining resources on this planet to spaceflight, then mankind perhaps has a small chance of survival. And if we don't do this, perhaps 1%.

It's late, but not too late.

You wanna die? Then start saving the Earth.

Wanna live? Go out into space, THEN start saving the Earth.

Don't turn these around. And remember Goddammit!

GoodbyeEven in a child's movie like Wall-E, the message shouts!
Get of the goddamn planet! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als we nu eens toegeven dat het geen zin meer heeft om de Aarde te redden. En vervolgens het laatste beetje energie die op deze planeet over is beschikbaar te stellen aan de ruimtevaart. Dan heeft de mensheid misschien nog een magere 10% kans om te overleven. En anders maar 1%...

Het is laat. Maar nog niet te laat.

Wil je dood? Dan moet je de Aarde proberen te redden.

Wil je leven? Dan moet je eerst de ruimte in. Dan kun je daarna nog de Aarde proberen te redden...

De volgorde moet NIET andersom. Onthoud dat nou is godverdomme.DOEI!
Zelfs in een kinderfilm als Wall-E schreeuwt de boodschap!
Ga van die godverdomde planeet af!

Monday, March 9, 2015

De grote evacuatie.

De hele geschiedenis van de mensheid lijkt wel op een op hol geslagen trein.

Vanaf het moment dat het eerste vuur werdt ontstoken was de Aarde voorbestemd om te creperen.

Waarom denk je dat de Aarde zo vervuild is?

We maken ons klaar om de Aarde te verlaten.

Het is de grote evacuatie.

We hebben de laatste energie beschikbaar gesteld om te ontsnappen. Alles grondstoffen zijn verbruikt voor dit ene doel...

Goodbye Earth!